Haber

Çin'den ABD'ye tepki

09.10.2019

Çin D??i?leri Bakanl???, ABD'nin Çinli kurulu? ve ?ah?slara yönelik her tür k?s?tlamas?na kararl?l?kla kar?? ç?kt?klar?n? aç?klad?.

Bakanl?k sözcüsü Geng Shuang, bugün ba?kent Beijing'de düzenlenen bas?n toplant?s?nda, ABD D??i?leri Bakanl???'n?n Çinli yetkililere ve ailelerine vize konusunda s?n?rlamalar getirme karar?n? de?erlendirdi.

Sözcü, "ABD'nin Xinjiang konusunda neyi bahane ederek olursa olsun Çinli kurulu? ve ?ah?slara k?s?tlamalar getirmesine kararl?l?kla kar??y?z." dedi.

Çin'in ABD Ticaret Bakanl??? taraf?ndan 28 Çinli kurum ve ?irketin kara listeye al?nmas?yla ilgili Washington nezdinde ciddi giri?imde bulundu?unu kaydeden sözcü, "Burada, bir kez daha Xinjiang ile ilgili i?lerin Çin'in iç i?i oldu?unu vurgulamak istiyorum. Hiçbir ülkenin buna kar??ma hakk? yoktur. Ayr?ca Xinjiang'da ABD'nin iddia etti?i gibi bir sözde insan haklar? sorunu da bulunmamaktad?r." diye konu?tu.

ABD'nin farkl? bahanelerle Xinjiang konusunda Çinli ?irket, kurulu? ve bireylere k?s?tlamalar getirmesinin, uluslararas? ili?kilerin temel kurallar?n?n ciddi bir ihlali oldu?u gibi, Çin'in iç i?lerine ciddi bir müdahale anlam? ta??d???n?n alt?n? çizen sözcü, Çin'in bu ad?mlara kararl?l?kla kar?? ç?kt???n? belirtti.

Xinjiang'daki terörle mücadele ve a??r?c?l?ktan ar?nd?rma tedbirlerinin, a??r?c?l???n ve terörizmin kökünü kaz?may? hedefledi?ini kaydeden Çinli sözcü, bu ad?mlar?n Çin kanunlar?yla ve uluslararas? uygulamalarla uyum hâlinde oldu?unun alt?n? çizdi.

Xinjiang'da ya?ayan farkl? etnik gruplardan 25 milyon vatanda??n geni? deste?ini kazanan tedbirlerin, uluslararas? terörle mücadele çal??malar?na da önemli katk?lar sa?lad???n? belirten Geng Shuang, "ABD'nin Çin'e yöneltti?i suçlamalar, Washington'un Xinjiang'daki terörle mücadele çal??malar?na müdahale etme ve Çin'in istikrarl? geli?mesini engelleme yönündeki kötü niyetini göstermekten ba?ka bir sonuç vermeyecektir. Bu oyunlar, Çin hükümetinin ve halk?n?n Çin'in ulusal egemenli?ini ve toplumsal istikrar?n? koruma konusundaki iradesini sarsmayacakt?r." ifadelerini kulland?.

Sözcü Geng Shuang, ABD'nin yapt??? hatadan derhal dönerek söz konusu kararlar? iptal etmesi ve Çin'in iç i?lerine kar??may? durdurmas? ça?r?s?nda da bulundu.

ABD Ticaret Bakanl???, önceki gün bir duyuru yay?mlayarak, Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi Kamu Güvenli?i Departman?, departmana ba?l? 18 alt kurulu? ve Xinjiang Üretim ve Yap?land?rma Birli?i Kamu Güvenli?i Departman?'n?n yan? s?ra, Hikvision'un da aralar?nda bulundu?u 8 Çinli ?irketin kara listeye al?nd???n? aç?klam??t?.

ABD D??i?leri Bakanl???'ndan daha sonra yap?lan aç?klamada da Xinjiang'daki Müslüman az?nl?klara yönelik sözde "gözalt?" ve "kötü muamelelerden" sorumlu olduklar? iddias?yla Çin Komünist Partisi ve Çin hükümeti yetkilileri ile ailelerine vize s?n?rlamas? uygulanaca?? belirtilmi?ti.

来宝棋牌首页 889棋牌游戏| 游艺棋牌首页| 四海棋牌app| 捕鱼游戏加牛牛平台| 火焰棋牌app